Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

OPLEIDING VERENIGING LETSELSCHADE ADVOCATEN

Mr P. Bouman heeft als advocaat in 1995 aan de Grotius Academie verbonden aan de Universiteit te Nijmegen, in samenwerking met de Vereniging van Letselschade Advocaten ( LSA), de specialisatieopleiding "Personenschade" met succes afgerond.  Deze opleiding is de  meest gezaghebbende op het gebied van letselschade. Om hieraan te kunnen deelnemen, moet men een zwaar toelatingsexamen doen, naast het vereiste van een voltooide studie rechtsgeleerdheid en minimaal 5 jaar ervaring als advocaat. Uiteraard volgt mr Bouman alle juridische ontwikkelingen op letselschadegebied op de voet.

DESKUNDIG EN ERVAREN

De beste opleiding in combinatie met meer dan 25 jaren ervaring maken mr Bouman tot deskundige bij uitstek op het gebied van letselschade.

ONAFHANKELIJKE ADVOCAAT LETSELSCHADE

Mr Bouman letselschade advocaat te Helmond staat naast zijn deskundigheid, ook bekend om zijn onafhankelijkheid. Mr Bouman treedt alléén op voor slachtoffers  (en dus niet voor verzekeraars). Dit is voor u als slachtoffer belangrijk omdat u erop moet kunnen vertrouwen dat uw belangen bij Bouman Cs Advocaten in goede handen zijn. Uw belang staat voorop en niet dat van de verzekeraar.

Het komt regelmatig voor dat letselschade bureaus tevens optreden voor verzekeraars. Dit kan belangenverstrengeling met zich meebrengen waardoor het slachtoffer mogelijk niet krijgt waarop hij recht heeft.

Bouman CS Advocaten werkt uitsluitend voor slachtoffers en dus nooit voor verzekeraars. Mr P. Bouman is lid van de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA).

WAA LIDMAATSCHAP

Voor het lidmaatschap van (de Raad van Aangeslotenen van) de WAA komen artsen en advocaten in aanmerking die zich bezig houden met de behandeling van personenschadezaken. Daarbij geldt als vereiste dat de arts of advocaat de belangen van slachtoffers behartigt en dat hij geen aansprakelijkheidsverzekeraars of daarmee gelijk te stellen partijen bijstaat. Voor medische deskundigen geldt de eis dat zij alleen ten behoeve van slachtoffers of op verzoek van beide partijen onderzoek verrichten.

De letselschadepraktijk bestrijkt verschillende terreinen van het aansprakelijkheidsrecht (verkeer, arbeid, gezondheidszorg, producten). Maar of het nu gaat om een verkeersongeval, om blootstelling aan asbest, om een fout van een dokter of om een gebrekkig product, inherent aan letselschadezaken zijn de medische aspecten. Belangenbehartigers zijn om die reden aangewezen op medisch adviseurs, terwijl rechters in veel gevallen niet tot een oordeel kunnen komen zonder inschakeling van medische deskundigen. Het is om die reden belangrijk dat juristen en artsen elkaar begrijpen. Het klassieke arrest Zwolsche Algemeene/De Greef (HR 8 juni 2001, NJ 2001, 433) leerde dat de begrippenkaders van artsen en juristen niet gelijk zijn. Partijen dienen zich om die reden bewust te zijn van de omstandigheid dat artsen en advocaten bepaalde begrippen soms verschillend uitleggen.

De Werkgroep Artsen Advocaten brengt artsen en advocaten samen en streeft er op die manier naar dat artsen en advocaten elkaars taal leren begrijpen. De WAA zorgt voor kennisoverdracht door vergaderingen en lezingen, door het jaarlijkse WAA-congres en door het uitgeven van het vaktijdschrift Letsel & Schade.

De WAA tracht, door ook met derden (wetenschap, rechterlijke macht, verzekeraars) te spreken, ervoor te zorgen dat het schaderegelingsproces – en meer in het bijzonder het zogenoemde medische traject – soepeler verloopt. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat met name die fase pijnlijk is voor slachtoffers en dus verbetering behoeft.

KOSTELOZE BEHANDELING

Staat de aansprakelijkheid vast, dan dient de aansprakelijke partij ook de kosten voor rechtsbijstand betalen, dat zegt de wet in art. 6:96 BW. De advocaatkosten zijn onderdeel van de totale schade in uw zaak. Net zoals de veroorzaker bijvoorbeeld  smartengeld moet betalen, zo moet hij/zij ook de kosten voor de advocaat voldoen. Daarom kost onze inschakeling u dan in feite helemaal niets.

EERSTE AFSPRAAK GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS

Na het eerste vrijblijvende overleg van 30 minuten weet u al of wij u gratis van dienst kunnen zijn. Komt u daarvoor niet in aanmerking dan informeren we u graag over andere manieren van financiering van de rechtshulp.

Second opinion

Bent u ontevreden  u over de behandeling van uw zaak door uw rechtsbijstandsverzekeraar of andere belangenbehartiger, aarzel dan niet. U kunt vrijblijvend uw zaak voorleggen. Ook hoeft u in het geval van een procedure geen genoegen te nemen met een door uw rechtsbijstand naar voren geschoven belangenbehartiger. U heeft het recht op een advocaat van uw eigen keuze.

Ook in het geval van een advies door uw rechtsbijstandverzekeraar kunt u dat advies in het kader van de geschillenregeling uit hoofde van uw rechtsbijstandsverzekering voor leggen aan een onafhankelijk advocaat.

Heeft u een vraag?

U kunt uw vraag stellen via het formulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Of bel:

0492 - 52 70 80

Vragenformulier

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. Ongeldige invoer
 5. Ongeldige invoer

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer