Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

Een arbeidsongeval is een ongeval door of tijdens betaald werk. Ook ongevallen in het verkeer tijdens het werk tellen mee. Ongevallen tijdens woon-werkverkeer tellen niet mee als arbeidsongeval.

De werkgever is verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Inspectie van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.

Het is van groot belang dat u als slachtoffer van een arbeidsongeval zo snel mogelijk de arbeidsinspectie inschakelt! De arbeidsinspectie onderzoekt de oorzaken van uw arbeidsongeval. Wanneer de inspectie oordeelt en concludeert dat uw werkgever de veiligheid op het werk in gevaar heeft gebracht, door bijvoorbeeld arbo-voorschriften niet na te leven, dan staat de aansprakelijkheid van de werkgever vast.

Wat wij voor u kunnen doen, is uw werkgever aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade.

De erkenning van de schade door uw werkgever cq. diens verzekeraar kan een langdurige kwestie zijn evenals het schaderegelingsproces en de afwikkeling van de schade; termijnen van jaren zijn hierbij niet ondenkbaar.

Een en ander is afhankelijk van de aard van het letsel, het opvragen bij verschillende behandelaars van de medische informatie, de houding van de (verzekeraar) van uw werkgever, de financiële consequenties en (de mate van) het herstel.

In het geval wij uw belangen behartigen, zal met u in overleg op korte termijn een gesprek worden geregeld ten kantore danwel bij u thuis of daar waar u (tijdelijk) verblijft. Dit gesprek zal algemeen oriënterend en informatief zijn. In dit gesprek zal worden bekeken wat voor schade u heeft geleden en deze schade zal globaal worden geïnventariseerd alsmede zal worden bekeken in hoeverre uw werkgever of diens verzekeraar voor deze schade aansprakelijk kan worden gehouden. Voor dit oriënterend gesprek worden u geen kosten in rekening gebracht. De kosten, die daarna gemaakt worden om uw vordering te bepalen en uw kosten vergoed te krijgen, kunnen in de meeste gevallen rechtstreeks met uw werkgever of diens verzekeraar worden verrekend.

Heeft u een vraag?

U kunt uw vraag stellen via het formulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Of bel:

0492 - 52 70 80

Vragenformulier

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. Ongeldige invoer
 5. Ongeldige invoer

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer